هیات علمی وابسته دانشکده منابع طبیعی

بهرام فلاحتکار

استاد گروه شیلات دانشگاه گیلان

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

شیلات / تکثیر و پرورش آبزیان
falahatkar [at] guilan.ac.ir
تغذیه و فیزیولوژی ماهی

سیدمحسن حسینی

استاد گروه جنگلداری دانشگاه مدرس

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

جنگلداری / اکولوژی جنگل
hosseini[at] modares.ac.ir
علوم زیستی جنگل

حبیب اله یونسی

استاد گروه محیط زیست دانشگاه مدرس

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

محیط زیست
hunesi [at] yahoo.com
​​​​​hunesi [at] modares.ac.ir
 پیل سوختی میکروبی به منظور تولید الکتریسیته از پساب و تصفیه همزمان
 تصفیه پساب های خانگی و صنعتی با استفاده از روش های بیولوژیکی
 استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) به منظور حذف مواد آلی پساب
 تهیه کربن فعال از مواد لیگنوسلولزی و پسماندهای کشاورزی
 تولید سوخت های زیستی با استفاده از باکتری های بی هوازی